ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
โครงสร้างหลักสูตร   อาจารย์/อาจารย์พิเศษ   บทเรียน/แผนการสอน   ลิงค์ อื่นๆ
 
 

Untitled Document

 อาจารย์สุธีรา  ครุฑอ้วน  
หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจ  
 

 

 อาจารย์เสนาะ  ครุฑอ้วน  
 
 

 

 อาจารย์นฤมล  หนูเกลี้ยง  
 
 

 

 อาจารย์สุวิน  พิมศิริ  
 
 

 

 อาจารย์เพยาว์  อริยะพงษ์  
 
 

 

 อาจารย์สุรศักดิ์  ประมังคะตา