ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   


 ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ เป็นวิทยาลัยฯอาชีวศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2540  ตั้งอยู่ที่ 136/13 หมู่ที่ 11 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตเลขที่  กอ.206/2540 โดยเปิดสอนหลักสูตรกรมอาชีวศึกษามี นายชวลิต เบ็ญจาธิกุล  เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยฯ ต่อมาถึงแก่กรรม ได้มีการจัดตั้งให้ นางบังอร  เบ็ญจาธิกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต และให้นาย ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล เป็นผู้จัดการ มีนายปราการ  เกิดมีสุข เป็นอาจารย์ใหญ่  ปี พ.ศ. 2554  มีนายอนุพงศ์   ทรงกำพล  เป็นผู้อำนวยการ และปัจจุบัน  นางสาวเฉิดโฉม   ชัยอุดมสุข  เป็นผู้อำนวยการ  และได้มอบหมายนางสาวมุทิตา  เบ็ญจาธิกุล  เป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการแทน  ตั้งแต่ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555 เป็นต้นไป 

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพเปิดทำการเรียนการสอนในชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา พาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชี และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง  ช่างเทคนิคสถาปัตย์                

                ต่อมาในปี พ..  2546  วิทยาลัยฯได้ขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รอบบ่าย  ระหว่างเวลา  14.20. – 21.00. ดังนี้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาการไฟฟ้ากำลัง   สาขางานสถาปัตยกรรม

                และในปี  พ.ศ.  2551  ได้ขอเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขางานออกแบบ  และสาขางานวิจิตรศิลป์

                ในปี พ.ศ. 2554 ขอเป็น วิทยาลัย

                ในปี พ.ศ. 2556 ขอเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ (เล่มใหม่)

ปัจจุบันมีผู้บริหาร 4 คน ครู 50 คน บุคลากรทางการศึกษา 9 คนและบุคลากรสนับสนุน 2 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน