ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   


 

 

 

นักศึกษาผู้มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555

 

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

      นายปัญญาวุฒ เนียมฉ่ำ เกรดเฉลี่ย 3.20

      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง

      นายสุขใจ มาดเหลือง เกรดเฉลี่ย 3.50

      ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางาน วิจิตรศิลป์

      นางสาวอภิญญา รัตน์วงค์ เกรดเฉลี่ย 3.30

      ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางาน การออกแบบ

      นายศุภกร จันทร์ดวงดี เกรดเฉลี่ย 3.42

      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ สาขางาน การบัญชี

      นายโชติอนันต์ ไชยโกฏิ เกรดเฉลี่ย 3.62

 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์

      นายอนันตชัย เลิศวิรัชชัยนันท์ เกรดเฉลี่ย 3.46

      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า

      นายปรเมษฐ์ มุขลาย เกรดเฉลี่ย 3.60

      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม

      นางสาวนฤมล มลภิรมย์ เกรดเฉลี่ย 3.63

      นางสาวอารยา ปานทอง เกรดเฉลี่ย 3.58

      ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี ด้านกิจกรรมดีเด่น

      นายจิรวัฒน์ ฝอยทอง เกรดเฉลี่ย 3.20