ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 
  
 
“ วัตถุประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ”

  

        1.จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรุ้มีทักษะวิชาชีพให้สามารถสร้างผลงานนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

        2.ส่งเสริมและสนับสนุน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาให้สัมพันธ์กับชุมชน

3.พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ให้มีบรรยากาศเหมาะสมต่อการเรียนรู้

4.ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสุขภาพและพลานามัย ให้กับนักเรียนนักศึกษา ทุกด้านตามความสามารถที่นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้