ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 
  
 
“ เป้าหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ”

 

        1.พัฒนาบุคลากรทุกคนในด้านการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีการอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนและการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในสาขาวิชาชีพและนำไปปฎิบํติได้จริง

2.นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ

3.วิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้และสุขภาพของนักเรียน

4.ส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการดำเนินกิจกรรมในระดับชุมนุม จังหวัด ภาคประเทศและนานาชาติ