ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 
  
 
“ พันธกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ”

 

       1.ด้านวิชาการ ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและมีทักษะเด่นเป็นเลิศตามสาขาวิชาชีพ

      2.ด้านคุณธรรม ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีลักษณะนิสัยเป็นดี มีระเบียบวินัยปฎิบัติตามกฎระเบีบของวิทยาลัยและประเทศชาติ

      3.ด้านอาคารสถานที่ จัดอาคารสถานที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน

      4.ด้านกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีกิจกรรม และประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ