ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 
  
 
“ วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ”

 

      วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ สร้างนักเรียน  นักศึกษา  ให้เป็นเลิศในทุกๆด้านเท่าที่ศักยภาพของนักเรียน  นักศึกษา แต่ละบุคคลจะอำนวยเพื่อให้มีโอกาส  ประสบผลสำเร็จ ในหน้าที่การงานมากที่สุดโดยให้เป็นเลิศในด้านทักษะวิชาชีพ ทางร่างกายและจิตใจ เป็นคนดีในสังคม และเป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น ทำงานดี เล่นกีฬาเก่ง เป็นที่รัก เคารพนับถือ และได้รบการยอมรับจากผู้ร่วมงานและสังคม