ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 
  
 
“ เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ”

 

      เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ

 

            “ พัฒนาความรู้ ควบคู่คุณธรรม ”