ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 
  
 
“ อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ”

 

      อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ

                    “ เป็นนักปฎิบัติ  ควบคู่คุณธรรม ”