ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 
  
 
“ รายงานวิจัยครูวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ”

 

งานวิจัยครู

 

1. อาจารย์ประสพโชค  ถาวรนันท์                          2.   อาจารย์เสนาะ  ครุฑอ้วน 

 

3.  อาจารย์ศิริขวัญ  น้อยสะอาด                           4.  อาจารย์กิตติพงษ์  จันทรคลาพฤติ

 

5.  อาจารย์ลำปาง  วิเศษชู                                6.  อาจารย์พเนตร  สุขสิงห์

 

7.  อาจารย์สิริมนัส  ทิพประเสริฐ                        8.  อาจารย์ปวีณา  คล้ำศรี

 

9. อาจารย์พงศชัย  ประภัสรานันท์                         10. อาจารย์ปราณี  ทองศรีสุข

 

11. อาจารย์อายุทธ  กลิ่นจันทร์