ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
การประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 53-57           แผนปฎิบัติการสถานศึกษา               คู่มือประกันปีการศึกษา 2555     

 

SAR  ประจำปีการศึกษา 2553              แบบสรุปผลงานวิจัยครูปี 53             แบบสรุปผลงานวิจัยครูปี 54  

 

SAR  ประจำปีการศึกษา 2554                งานคุณธรรมในสถานศึกษา                แบบสรุปผลงานวิจัยครูปี 55

 

SAR_ประจำปีการศึกษา 2555                   ตราสารโรงเรียน              ได้รับการรับรองมาตราฐานจาก สมศ